Publikacje z roku 2019

  • J. Pustuł, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, I. Andrzejewska-Czernek, B. Brzeziński Bogumił: Własność intelektualna i jej efektywne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa : aktualne problemy, 2019. – S. 251-311
  • J. Pustuł: Ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie usług od podmiotów powiązanych – art. 15e ust.1 pkt 1 u.p.d.o.p. w orzecznictwie sądowym, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2019 nr 6 (166), s. 433-443
  • J. Pustuł: Konsekwencje podatkowe poręczeń i innych form zabezpieczenia zobowiązań wykorzystywanych przez spółki należące do grup kapitałowych, Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, 2019. – S. 287-296
  • J. Pustuł: Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych : (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych : edycja 2018, 2019. – S. 123-131