Publikacje z roku 2019

  • I. Andrzejewska-Czernek, B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Pustuł, Własność intelektualna i jej efektywne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa: aktualne problemy, 2019, s. 251-311
  • J. Pustuł, Ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie usług od podmiotów powiązanych – art. 15e ust.1 pkt 1 u.p.d.o.p. w orzecznictwie sądowym, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2019 nr 6 (166), s. 433-443
  • J. Pustuł, Konsekwencje podatkowe poręczeń i innych form zabezpieczenia zobowiązań wykorzystywanych przez spółki należące do grup kapitałowych, [w:] A. Franczak, A. Kaźmierczyk [red. nauk.], Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 287-296
  • J. Pustuł, Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018, 2019, s. 123-131