Restrukturyzacja

Zapewniamy wsparcie podatkowe zarówno podmiotom gospodarczym planującym restrukturyzacje, jak i kancelariom prawnym obsługującym takie procesy.
Zajmujemy się:

  • opracowywaniem strategii restrukturyzacji,
  • sporządzaniem opinii podatkowych na temat konsekwencji planowanych działań restrukturyzacyjnych,
  • sporządzaniem opinii eksperckich o charakterze second opinion, mających na celu weryfikację rozwiązań proponowanych przez innych doradców prawnych lub podatkowych,
  • opiniowaniem pod kątem podatkowym dokumentów prawnych (np. umów dotyczących nabywania przedsiębiorstw i ZCP, uchwał zgromadzenia wspólników itp.),
  • przygotowywaniem wniosków o interpretację (np. celem wyjaśnienia, czy dany zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub ZCP),
  • przeprowadzaniem przeglądów podatkowych,
  • przeprowadzaniem audytów podatkowych typu due diligence,
  • organizujemy szkolenia z zagadnień dotyczących restrukturyzacji – patrz zakładka szkolenia.

Opracowanie strategii restrukturyzacji jest kluczowe dla właściwego przeprowadzenia takiej operacji. Aby wskazać odpowiedni scenariusz restrukturyzacji trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie podatków. Scenariusz restrukturyzacji zawsze musi uwzględniać specyfikę danego Klienta i założenia biznesowe. Zajmujemy się opracowywaniem strategii restrukturyzacji od 20 lat. Pomagamy znaleźć optymalny scenariusz działań, tak aby cały proces pozwolił na zrealizowanie celów biznesowych bez narażania uczestniczących w nim podmiotów na ryzyko podatkowe.

Planując restrukturyzację analizujemy jej skutki kompleksowo uwzględniając wszystkie podatki. Zwracamy uwagę zarówno na skutki podatkowe bezpośrednio towarzyszące restrukturyzacji, jak i te bardziej odległe (amortyzacja, zasady rozliczania strat, możliwość korzystania z ulg, VAT itp.).

Mamy bardzo duże doświadczenie w doradztwie podatkowym przy połączeniach spółek. Zapewnialiśmy wsparcie podatkowe zarówno przy połączeniach dwóch podmiotów, jak i w procesach jednoczesnego łączenia kilkunastu spółek.

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu połączenia, w tym pomoc przy ustalaniu parytetu wymiany majątku spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej.

Mamy doświadczenie w obsłudze podatkowej przekształceń wszystkich typów spółek. Doradzaliśmy również w procesach mających na celu przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Planowany przez Klienta proces zmiany formy prawnej analizujemy kompleksowo zwracając uwagę na ryzyka, jakie powstają w przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego tego rodzaju operacji. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta.

Podział spółki może być całkowicie neutralny pod względem podatkowym, ale źle zaplanowany może doprowadzić do zaistnienia wielu niekorzystnych skutków podatkowych (np. opodatkowania spółki dzielonej, utraty możliwości rozliczenia straty podatkowej itp.). Pomagamy przeprowadzić podział spółki w taki sposób, aby nie narażać podmiotów w nim uczestniczących na negatywne skutki podatkowe.

Wniesienie aportu do spółki może być opodatkowane albo w pełni neutralne podatkowo. Zależy to od wielu czynników. Pod uwagę należy brać nie tylko opodatkowanie podatkiem dochodowym, ale również skutki w zakresie VAT i PCC. Oferujemy wszechstronne wsparcie przy ustalaniu skutków podatkowych związanych z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółki. Doradzaliśmy w wielu procesach restrukturyzacyjnych, w trakcie których dochodziło do wnoszenia tytułem wkładu przedsiębiorstw, ZCP, nieruchomości, praw autorskich, pakietów akcji itp.

Wyjaśniamy konsekwencje podatkowe możliwych form dofinansowania spółki pomagając wybrać rozwiązanie najbardziej bezpieczne, a zarazem korzystne podatkowo. Opiniujemy operacje dotyczące podwyższania i obniżania kapitału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, wymiany udziałów itp.