VAT i akcyza

Przygotowujemy opinie podatkowe dotyczące między innymi:

  • zasad rozliczania WDT i WNT,
  • zasad opodatkowania importu usług,
  • obowiązków podatkowych związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów zagranicznych,
  • przemieszczenia towaru z zastosowaniem magazynu call-off stock,
  • sprzedaży wysyłkowej.

Pomagamy ustalać zasady opodatkowania VAT transakcji mających na celu zbycie nieruchomości. Wyjaśniamy, kiedy zwolnienie z VAT ma charakter obligatoryjny, a kiedy można z niego zrezygnować. Pomagamy przygotować odpowiednie zgłoszenie o wyborze opodatkowania VAT (o ile taka opcja jest dopuszczalna). Składamy wnioski o interpretacje w razie istnienia wątpliwości, co do zasad opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości. Opiniujemy umowy cywilnoprawne.

Pomagamy rozstrzygnąć, czy zespół składników majątkowych, które mają być przedmiotem transakcji stanowi przedsiębiorstwo lub ZCP uwzględniając specyfikę danej transakcji. Opiniujemy umowy cywilnoprawne (w razie potrzeby sugerujemy zmiany istotne dla późniejszej oceny skutków podatkowych transakcji), przygotowujemy opinie, składamy wnioski o interpretacje itp.

Opiniujemy pod kątem podatkowym regulaminy akcji promocyjnych i konkursów. Wyjaśniamy zasady opodatkowania czynności wydawania towarów jako nagród, przekazywania bonów, kuponów rabatowych, kart prepaid itp. Przygotowujemy opinie podatkowe dotyczące odliczania VAT przez podmioty nabywające usługi marketingowe od podmiotów trzecich zajmujących się organizacją akcji promocyjnych.

Wyjaśniamy zasady stosowania zwolnień z VAT. Z naszych usług korzystają podmioty świadczące usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zajmujące się pośrednictwem finansowym, świadczące usługi medyczne. Przygotowujemy również opinie dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT. Zajmujemy się przygotowywaniem wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS).

Zajmujemy się przygotowywaniem opinii dotyczących podatku akcyzowego. W szczególności wyjaśniamy zasady stosowania zwolnień od opodatkowania. Zajmowaliśmy się między innymi przygotowywaniem opinii podatkowych dla podmiotu zajmującego się dostawą gazu, spółki sprzedającej paliwa opałowe, producentów kosmetyków, producenta preparatów biobójczych, sprzedawcy płynu do e-papierosów, itp.

Przygotowujemy opinie podatkowe dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).