Nasze publikacje

ROK 2024

 • M. Kalinowski, P. Kryczko, A. Ladziński, K. Lasiński-Sulecki, P. Majka, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, T. Oczkowski, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, A. Zalasiński [w:] B. Brzeziński, A. Franczak, A. Olesińska [red. nauk.], Polskie prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, 2024

ROK 2023

 • A. Franczak, J. Pustuł, Pytanie prejudycjalne jako instytucja ochrony praw podatnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Wybrane problemy w kontekście podatku od towarów i usług, Europejski Przegląd Sądowy, 2023 nr 5 (212), s. 12-20
 • B. Brzeziński, A. Franczak, J. Pustuł, O (nie)porozumieniu inwestycyjnym, Przegląd Podatkowy, 2023 nr 5 (385), s. 8-16
 • J. Pustuł, Jedyną stałą rzeczą w prawie podatkowym jest zmiana, czyli nowości w CIT, Przegląd Podatkowy, 2023 nr 2 (382), s. 13-20
 • J. Pustuł, Ulgi na innowacyjnych pracowników, prototyp, robotyzację, ekspansję i konsolidację [w:] B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki [red. nauk.], Polski Ład. Wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2023, s. 73-98

ROK 2022

 • J. Pustuł, Podatek dochodowy od osób prawnych. Nowe ulgi na innowacje, KIDP Kwartalnik Doradca Podatkowy – wydanie specjalne Polski Ład, wiosna 2022, s. 34-39
 • M. Bogdanowska, Ż. Gwadzińska-Chowaniec, M. Krasucki, J. Pustuł, K. Zalasińska, Ulga na zabytki, Spotkania z zabytkami, 3-4 (421-422), Warszawa 2022, s. 70-73
 • J. Pustuł, Opodatkowanie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych – walka ze zjawiskiem unikania opodatkowania czy ze zjawiskiem restrukturyzacji spółek? [w:] M. Araszkiewicz, M. Krok, M. Sala-Szczypiński [red.], Nauka prawa a praktyka prawnicza. Księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kraków 2022, s. 425-436
 • J. Pustuł, CIT – krajobraz po Polskim Ładzie 3.0, Podatkowy Rollerocaster. Raport zmian prawa podatkowego, II półrocze 2022 r., Wolters Kluwer, IV edycja, s. 22
 • J. Pustuł, Impossibilium nulla obligatio est (wyrok WSA w Krakowie z 12.05.2022 r., I SA/Kr 192/22), Podatkowy Rollercoaster. Raport zmian prawa podatkowego, I półrocze 2022 r., Wolters Kluwer, III edycja, s. 37

ROK 2021

 • J. Pustuł, Wyjątek od zasady panta rhei, czyli odwieczne pytanie o źródło dochodów (II FPS 1/21), Podatkowy Rollercoaster. Raport zmian prawa podatkowego, Wolters Kluwer 2021
 • J. Pustuł, Komentarz dot. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, Podatkowy Rollercoaster. Raport zmian prawa podatkowego, Wolters Kluwer 2021
 • J. Pustuł, Kwalifikowanie przychodów z najmu: pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą, Przegląd Podatkowy, 2021 nr 11 (367), s. 12-18
 • J. Pustuł, Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT à la polonaise, Przegląd Podatkowy, 2021 nr 3 (359), s. 27-38
 • J. Pustuł, Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany od 1.01.2021 r., Przegląd Podatkowy, 2021 nr 2 (358), s. 15-24

ROK 2020

 • A. Franczak, P. Majka, A. Olesińska, J. Pustuł, Kazusy z prawa podatkowego, TNOiK 2020
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 r. (I SA/Kr 1054/18), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2020 nr 1 (167), s. 25-31

ROK 2019

 • I. Andrzejewska-Czernek, B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Pustuł, Własność intelektualna i jej efektywne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa: aktualne problemy, 2019, s. 251-311
 • J. Pustuł, Ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie usług od podmiotów powiązanych – art. 15e ust.1 pkt 1 u.p.d.o.p. w orzecznictwie sądowym, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2019 nr 6 (166), s. 433-443
 • J. Pustuł, Konsekwencje podatkowe poręczeń i innych form zabezpieczenia zobowiązań wykorzystywanych przez spółki należące do grup kapitałowych, [w:] A. Franczak, A. Kaźmierczyk [red. nauk.], Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 287-296
 • J. Pustuł, Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018, 2019, s. 123-131

ROK 2018

 • B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Pustuł, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu, Przegląd Podatkowy, 2018 nr 1 (321), s. 43-49
 • J. Pustuł, Opodatkowanie pracowniczych programów motywacyjnych stosowanych przez spółki należące do grup kapitałowych, Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego, 2018, s. 199-217
 • B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Pustuł, Pokrycie podwyższonego kapitału spółki w drodze potrącenia z wierzytelnością z tytułu pożyczki, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2018 t. 27 nr 5 (159), s. 349-359
 • J. Pustuł, Zasada pewności prawa podatkowego a walka z tzw. agresywną optymalizacją podatkową: wdrażanie BEPS i ATAD a zasady finansowania w grupach kapitałowych, Zasada pewności w prawie podatkowym, 2018, s. 349-358
 • J. Pustuł, Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących z podziału wyniku finansowego spółki, Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego, 2018, s. 297-311
 • J. Pustuł, Aspekty podatkowe funkcjonowania w grupie podmiotów powiązanych: ceny transferowe i dokumentacja podatkowa, Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego, 2018, s. 113-163
 • J. Pustuł, Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018, 2019, s. 123-131

ROK 2017

 • J. Pustuł, Odpowiedzialność podatkowa spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, 2017, s. 37-49
 • J. Pustuł, Transakcje zawierane przez podmioty powiązane:nowe obowiązki dokumentacyjne, Przegląd Podatkowy, 2017 nr 1 (309), s. 9-19
 • B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, 2017
 • B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa: komentarz praktyczny, 2017
 • J. Pustuł, Pełnienie obowiązków członka zarządu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2017 t. 26 nr 1 (149), s. 7-17
 • J. Pustuł, Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę kapitałową składników otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 3300/14), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2017, s. 199-207
 • J. Pustuł, Wyłączenie od opodatkowania, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 516
 • B. Brzeziński, J. Pustuł, Jurysdykcja podatkowa, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 216-217
 • J. Pustuł, Immunitet podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 203
 • J. Pustuł, Szacowanie podstawy opodatkowania, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 466
 • J. Pustuł, Odroczenie terminu zapłaty podatku, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 296
 • J. Pustuł, Umorzenie zaległości podatkowych, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 485
 • J. Pustuł, Pełnomocnik podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 344
 • J. Pustuł, Rejestr podatników, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 419
 • I. Andrzejewska-Czernek, B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, J. Pustuł, A. Zalasiński, Prawo podatkowe Unii Europejskiej, 2017
 • J. Pustuł, Ryczałt podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 430-431
 • J. Pustuł, Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, 2017, s. 230-238

ROK 2016

 • J. Pustuł, Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy, 2016 nr 5 (301), s. 17-26
 • J. Pustuł, K. Stawicka, Programy dobrowolnych odejść mniej atrakcyjne, Rzeczpospolita, 2016 nr 163 (10496), s. 11
 • J. Orłowski, J. Pustuł, Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie, Przegląd Podatkowy, 2016 nr 1 (297), s. 32-41
 • J. Pustuł, Zagadnienia podatkowe związane z finansowaniem grupy kapitałowej: umowy o kredyt parasolowy, Toruński Rocznik Podatkowy, 2016 t. Rocznik 2016, s. 181-190
 • J. Pustuł, Stawka VAT przy dostawie środków transportu lotniczego, części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego, Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, 2016, s. 160-162
 • J. Pustuł, Zwrot kwot nienależnie otrzymanych, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, Nowelizacja ordynacji podatkowej: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r., 2016, s. 83-98

ROK 2015

 • J. Pustuł, Skutki podatkowe operacji wymiany udziałów, Przegląd Podatkowy, 2015 nr 11 (295), s. 32-41
 • K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Pustuł, Depicting national tax legislation. Poland Tax legislation: standards, trends and challenges, 2015, p. 333-354
 • B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa: komentarz praktyczny, 2015
 • J. Pustuł, Cash-pooling: konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 2), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 t. 68 nr 5 (803), s. 8-14
 • J. Pustuł, Cash-pooling: konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 1), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 t. 68 nr 4 (802), s. 8-13
 • J. Pustuł, Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn I SA/Kr 1834/14, Przegląd Podatkowy, 2015 nr 5 (289), s. 44-46
 • J. Pustuł, Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015, 2017, s. 230-238

ROK 2014

 • J. Pustuł, Wyłączny lub dominujący cel poniesienia wydatków kryterium rozstrzygającym o reprezentacji, Monitor Podatkowy Nr 5/2014, s. 11-16
 • J. Pustuł, Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli, Świat Nieruchomości, 2014 nr 2 (88), s. 21-25
 • J. Pustuł, Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy, Przegląd Podatkowy, 2014 nr 12 (284), s. 44-50
 • J. Pustuł, Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu, Przegląd Podatkowy, 2014 nr 3 (275), s. 35-40
 • J. Pustuł, Prawo do stosowania obniżonej stawki VAT “wyłącznie w zakresie wstępu”: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r., I FSK 311/13, Przegląd Podatkowy, 2014 nr 4 (276), s. 50-51

ROK 2013

 • J. Pustuł, Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych dotyczących grupy spółek powiązanych (cost sharing agreement), Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2013 nr 2, s. 67-75
 • J. Pustuł, T. Tylus, Stawka VAT przy sprzedaży karnetów i biletów wstępu, Monitor Podatkowy, 2013 t. 20 nr 8, s. 13-17
 • J. Pustuł, Konsekwencje podatkowe akcji promocyjno-reklamowych: podatek dochodowy od osób fizycznych, Monitor Podatkowy, 2013 t. 20 nr 5, s. 13-17
 • J. Pustuł, Imprezy integracyjne a przychód z nieodpłatnych świadczeń, Przegląd Podatkowy, 2013 nr 9 (269), s. 35-44
 • J. Pustuł, Uchwały NSA w sprawie opodatkowania abonamentów medycznych, Przegląd Podatkowy, 2013 nr 11 (271), s. 44-49
 • J. Pustuł, Nieodpłatne poręczenia i gwarancje: jak ustalać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, Przegląd Podatkowy, 2013 nr 5 (265), s. 25-32
 • J. Pustuł, Sprzedaż nieruchomości: konsekwencje dla podatku od towarów i usług, Świat Nieruchomości, 2013 nr 3 (85), s. 28-32
 • J. Pustuł, Umowy o podziale kosztów a ustalenie ceny transferowej, Toruński Rocznik Podatkowy, 2013 t. Rocznik 2013, s. 128-136
 • J. Pustuł, Usługi rekreacyjne a stawka VAT. Glosa do wyroku WSA w Gliwicach, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 6/2013
 • J. Pustuł, Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym, Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego: węzłowe problemy, 2013, s. 418-436
 • B. Brzeziński, J. Pustuł, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2012 r. (III SA/Wa 1280/12), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2013 t. 22 nr 3 (127), s. 212-216

ROK 2012

 • J. Pustuł, Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów usług wykonywanych na rzecz spółek powiązanych (cost sharing agreement), Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2012 nr 4, s. 75-82
 • S. Babiarz, S. Bogucki, A. Dumas, R. Pęk, S. Presnarowicz, J. Pustuł, Ryczałty w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, 2012

ROK 2011

 • J. Pustuł, Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku, Przegląd Podatkowy, 2011 nr 2 (238), s. 44-47
 • J. Pustuł, Opodatkowanie pakietów medycznych – uchwała pełnego składu Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10, Przegląd Podatkowy 12/2011

ROK 2010

 • J. Pustuł, M. Przywara, Nie zniszczysz, nie zaliczysz straty do kosztów uzyskania przychodów, Rzeczpospolita z dn. 25.02.2010 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Wydatki na opinie i analizy mogą być kosztem, Rzeczpospolita z dn. 19.07.2010 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, T. Tylus, Jak udowodnić, że wysłaliśmy towar unijnemu nabywcy, Rzeczpospolita z dn. 26.07.2010 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Kiedy od nowego budynku zaczynamy płacić daninę dla gminy, Rzeczpospolita z dn. 05.08.2010 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Czy wydatki na fuzję spółek można zaliczyć do kosztów, Rzeczpospolita z dn. 14.10.2010 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne, Rzeczpospolita z dn. 18.11.2010 r.
 • J. Pustuł, Spotkanie w restauracji a koszty uzyskania przychodów – glosa krytyczna do wyroku WSA we Wrocławiu z dn. 23.04.2010 r., sygn. I SA/Wr 233/10, Prawo i Podatki nr 10/2010

ROK 2009

 • P. Długosz, J. Pustuł, Użycie nowszych materiałów nie zawsze oznacza modernizację, Rzeczpospolita z dn. 05.02.2009 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Pracodawca funduje abonament, a pracownik niesłusznie płaci podatek, Rzeczpospolita z dn. 05.03.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wkład w postaci przedsiębiorstwa wniesiesz bez VAT i bez PCC, Rzeczpospolita z dn. 06.04.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki, Rzeczpospolita z dn. 10.08.2009 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Pożyczasz za granicą, możesz uniknąć polskiego podatku, Rzeczpospolita z dn. 14.09.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak rozliczyć wydatki na grunt pod inwestycję, Rzeczpospolita z dn. 26.11.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wydatki na rozbiórkę powiększą wartość inwestycji, Rzeczpospolita z dn. 26.11.2009 r.
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r., sygn. III SA/Wa 1976/08. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy a koszt uzyskania przychodów, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 2/2009 (marzec/kwiecień 2009)
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. III SA/Wa 1597/08, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 4/2009 (lipiec/sierpień 2009)
 • J. Pustuł, Rozwiązywanie sporów podatkowych, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dn. 20.08.2008 r., sygn. III SA/Wa 625/08 – Pakiety medyczne dla pracowników a przychód ze stosunku pracy, Prawo i podatki nr 1/2009

ROK 2008

 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. I SA/Wr 939/07 – uprawnienie do zwrotu VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 4/2008 (lipiec/sierpień 2008)
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 4 października 2007 r., I SA/Ol 437/07 – Wypłata odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy a koszty uzyskania przychodów, Prawo i Podatki nr 6/2008
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA z 6 czerwca 2007 r., I SA/Ol 194/07 – Brak obowiązku zakończenia roku podatkowego przy inkorporacji spółek, Prawo i Podatki nr 2/2008
 • J. Pustuł, Wydatki związane z połączeniem spółek a koszty uzyskania przychodów – glosa – I SA/Gd 2/07 oraz I SA/Gd 1006/07, Monitor Podatkowy nr 12/2008
 • P. Długosz, J. Pustuł, Nie uzyskujesz korzyści, nie musisz odprowadzać VAT, Rzeczpospolita z dn. 28.02.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, Jak rozliczyć w firmie otrzymane i wypłacone kary umowne, Rzeczpospolita z dn. 28.02.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, O kosztach podatkowych decyduje rodzaj odszkodowania, Rzeczpospolita z dn. 28.02.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, Sama wpłata na rachunek powierniczy nie skutkuje obowiązkiem zapłaty VAT, Rzeczpospolita z dn. 06.03.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, Jak rozliczyć wydatki na budowę infrastruktury towarzyszącej, Rzeczpospolita z dn. 14.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Gdy zagraniczna spółka jest podatnikiem, od pożyczki nie ma PCC, Rzeczpospolita z dn. 14.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Podatek tam, gdzie odbywa się impreza, Rzeczpospolita z dn. 24.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak rozliczać VAT, gdy organizujemy targi i wystawy, Rzeczpospolita z dn. 24.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Gdy samochód bierzemy w leasing, nie jest potrzebna ewidencja jego przebiegu, Rzeczpospolita z dn. 29.05.2008 r.
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r., sygn. III SA/Wa 2185/07. Opodatkowanie próbek towaru, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 5/2008 (wrzesień/październik 2008)
 • J. Pustuł, Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport – jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 PDOPrU i odpowiednio art. 19 PDOFizU?, Monitor Podatkowy nr 5/2008

ROK 2007

 • J. Pustuł, Skutki podatkowe odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) – opodatkowanie polskich spółek uzyskujących przychód z tytułu umorzenia, Monitor Podatkowy nr 12/2007

ROK 2006

 • J. Pustuł, M. Przywara, Nieobowiązkowy audyt może być kosztem spółki, Rzeczpospolita z dn. 02.03.2006 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Rozliczamy wydatki na analizy i audyt przejmowanej spółki, Rzeczpospolita z dn. 08.06.2006 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Koszty połączenia podmiotów gospodarczych, Rzeczpospolita z dnia 8.06.2006 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Które wydatki reklamowe są kosztem, Gazeta Prawna z dn. 20.02.2006 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Czy pracownik musi posiadać NIP, Gazeta Prawna z dn. 1.02.2006 r.

ROK 2005

 • J. Pustuł, M. Przywara, Ile urzędów, tyle interpretacji. Kiedy nieodpłatne przekazanie i zużycie towarów podlega VAT?, Rzeczpospolita z dn. 6.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wspólnik wspomaga spółkę. Kiedy odsetki od pożyczek mogą być kosztem podatkowym?, Rzeczpospolita z dn. 13.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Darmowa pożyczka to nieodpłatna korzyść – Umorzenie naliczonych odsetek, Rzeczpospolita z dn. 20.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Można zbiorczo. Korekta obrotu z tytułu udzielenia premii pieniężnej, Rzeczpospolita z dn. 03.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jaki podatek od dywidendy. Opodatkowanie udziałów w zyskach, Rzeczpospolita z dn. 03.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Od odsetek zapłacimy u źródła. Nowa polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Rzeczpospolita z dn. 10.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Więcej od dywidendy, mniej od odsetek. Nowa polsko-belgijska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Rzeczpospolita z dn. 17.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Podatek odroczony w czasie. Akcje za aport w postaci akcji, Rzeczpospolita z dn. 17.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Strata może być kosztem. Likwidacja środków trwałych, Rzeczpospolita z dn. 10.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak się korzystnie połączyć, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Ważny cel połączenia – korzyści ekonomiczne, czy tylko podatkowe, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak się przekształcić, by nie zapłacić podatku – Jak się korzystnie połączyć, jak się korzystnie podzielić, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Rabaty i zwroty zmniejszają obrót. Korekta przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Odbiór korekty bez potwierdzenia. Rabaty i zwroty przy WDT, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Najpierw przemieszczone, potem sprzedane. Najwięcej wątpliwości dotyczy prawa do stawki 0%, Rzeczpospolita z dn. 24.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jaki podatek przy połączeniu. Przekształcenia spółek, Rzeczpospolita z dn. 24.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Na pewno wydatek, lecz nie zawsze koszt. Kara za niedotrzymanie warunków umowy, Rzeczpospolita z dn. 14.04.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Kupować już czy jeszcze się wstrzymać? Nowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów, Rzeczpospolita z dn. 05.05.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Ulga na złe długi, Rzeczpospolita z dn. 12.05.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Lepsza pożyczka czy dopłata, Rzeczpospolita z dn. 02.06.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Nie ma nowych udziałów, nie ma podatku. Wniesienie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego, Rzeczpospolita z dn. 09.06.2005 r.
 • J. Pustuł, Tanio kupiłeś, możesz mieć przychód. Cena sprzedaży udziałów niższa od wartości nominalnej, Rzeczpospolita z dn. 30.06.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Dywidenda do Szwajcarii. Spółki szwajcarskie na równi z unijnymi, Rzeczpospolita z dn. 01.09.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Inwestycja w drogę publiczną. Jeśli koszt, to w jakiej formie?, Rzeczpospolita z dn. 22.09.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Niebezpieczne powiązania, Rzeczpospolita z dn. 10.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Metoda na cenę, Rzeczpospolita z dn. 17.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Nie udokumentujesz – ryzykujesz, Rzeczpospolita z dn. 24.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, W dokumentacji zadbaj o szczegóły, Rzeczpospolita z dn. 01.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak się bronić przed oszacowaniem?, Rzeczpospolita z dn. 08.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak liczyć limit wartości transakcji, Rzeczpospolita z dn. 15.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Metodę kalkulacji uzgodnij z ministrem, Rzeczpospolita z dn. 15.12.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Czy trzeba płacić VAT od likwidacji, Gazeta Prawna z dn. 7.11.2005r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Czy w przypadku fuzji spółka przejmująca będzie opodatkowana, Gazeta Prawna z dn. 31.10.2005-01.11.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Czy za zaległości zawsze odpowiada spółka przejmująca, Gazeta Prawna z dn. 3.10.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Czy spółka przejmująca korzysta z uprawnień podatkowych spółki przejmowanej, Gazeta Prawna z dn. 27.09.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą i Jowitą Pustuł, Eksperci wyjaśniają: Ulgi podatkowe w praktyce, Gazeta Prawna z dn. 22.08.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Nowe zasady korekty deklaracji, Gazeta Prawna z dn. 19.07.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Zmienią się zasady wstrzymania wykonalności decyzji, Gazeta Prawna z dn. 22.06.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Wkrótce kontakt z urzędem przez e-mail, Gazeta Prawna z dn. 20.06.2005 r.

ROK 2004

 • J. Pustuł, Głowi się minister, głowią się izby. Premie pieniężne (bonusy) – konsekwencje w VAT, Rzeczpospolita z dn. 12.02.2004 r.
 • J. Pustuł, Korekta u sprzedawcy, czy podatek u nabywcy? Premie pieniężne od obrotu, Rzeczpospolita z dn. 30.12.2004 r.
 • J. Pustuł, Zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, Wiem Jak Nr 1/2004
 • J. Pustuł, Zakończenie roku podatkowego przy przekształceniu i połączeniu spółek kapitałowych oraz przy podziale spółki, Przegląd Podatkowy 3/2004
 • J. Pustuł, Podatniku, męcz się sam, Rzeczpospolita z dn. 12.02.2004 r.

ROK 2003

 • M. Michna, J. Pustuł, Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych, Przegląd Notarialny 3/2003
 • J. Pustuł, Opodatkowanie dopłat otrzymywanych w związku z podziałem lub połączeniem spółek, Monitor Podatkowy Nr 2/2003

ROK 2002

 • J. Pustuł, Podział spółki przejęcie praw i obowiązków podatkowych, Monitor Podatkowy Nr 11/2002

ROK 1999

 • J. Pustuł, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną (wybrane zagadnienia podatkowe), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2/1999