Szanowni Państwo,

nie wszyscy podatnicy mają świadomość istnienia art. 15cb ustawy CIT. Jest to przepis, na który warto zwrócić uwagę zwłaszcza teraz, w okresie podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Art. 15cb ustawy CIT ma na celu promowanie „samofinansowania” spółek. Do takiego „samofinansowania” może dojść między innymi w wyniku pozostawienia w spółce wypracowanych zysków.

1. ,,Hipotetyczne odsetki” jako koszt uzyskania przychodu

Stosownie do art. 15cb ust. 1 ustawy CIT, za koszt uzyskania przychodów uznaje się kwotę odpowiadającą iloczynowi:

  • stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy

oraz

  • kwoty zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

W związku z powyższym, jeśli podjęta zostanie uchwała o przekazaniu wypracowanego zysku na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki, pojawią się korzyści podatkowe w postaci dodatkowych kosztów uzyskania przychodów (maksymalnie 250.000,00 zł w roku podatkowym).

2. Uwaga na treść uchwały

Aby skorzystać z dobrodziejstwa art. 15cb ust. 1 ustawy CIT, zyski muszą zostać przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Gdyby podjęto uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału między wspólników, ale nie doszłoby jednocześnie do przekazania zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy, to spółka nie będzie uprawniona do wykazania dodatkowych kosztów uzyskania przychodów. Skorzystanie z art. 15cb ust. 1 ustawy CIT nie będzie możliwe również wówczas, gdy zysk wyłączony od podziału będzie wykazany w bilansie w pozycji „Zysk z lat ubiegłych“. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 7 maja 2020 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.24.2020.3.ŚS.

Prawo do ujęcia jako kosztów uzyskania przychodu „hipotetycznych odsetek” przysługuje w roku podwyższenia kapitału rezerwowego (zapasowego) oraz w dwóch kolejnych, bezpośrednio po sobie następujących, latach podatkowych.

3. Kiedy nie można skorzystać z preferencji przewidzianej w art. 15cb ustawy CIT?

Zgodnie z art. 15cb ust. 4 ustawy CIT możliwość wykazania kosztów uzyskania przychodów w postaci „hipotetycznych odsetek” nie obejmuje przypadku, w którym zysk przeznaczony jest na pokrycie straty bilansowej. Można jednakże skorzystać z opcji przewidzianej w art. 15cb ust. 1 ustawy CIT, jeśli zysk przekazany jest na pokrycie ujemnego kapitału rezerwowego (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 lutego 2021 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.470.2020.1.AR).

Z uwagi na treść art. 15cb ust. 5 ustawy CIT dodatkowy koszt uzyskania przychodów z tytułu pozostawienia zysku na kapitale zapasowym lub rezerwowym może być wykazany pod warunkiem, że taki zysk nie zostanie wypłacony wspólnikom przed upływem 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

Kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15cb nie można wykazać, jeżeli podatnik lub podmiot z nim powiązany (wspólnik) dokonał czynności prawnej albo powiązanych czynności prawnych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, głównie w celu uznania kwoty hipotetycznych odsetek za koszt uzyskania przychodów.

4. Co z zyskami spółki komandytowej?

W niedawno wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na pytanie, czy z rozwiązania przewidzianego w art. 15cb ustawy CIT może skorzystać spółka komandytowa. Spółka komandytowa zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy art. 15cb ust. 1 ustawy CIT znajdzie zastosowanie, jeśli po dniu 1 maja 2021 r. (czyli po dniu przyznania spółce komandytowej statusu podatnika CIT) dojdzie do podjęcia uchwały wspólników o utworzeniu kapitału rezerwowego i przekazaniu na niego niepodzielonych zysków powstałych przed 1 maja 2021 r.

W interpretacji z 21 maja 2021 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.145.2021.1.BS, czytamy:

wskazana w art. 15cb możliwość ujęcia w kosztach podatkowych określonej wielkości zysku przekazanego na kapitał zapasowy dotyczy wyłącznie zysku wypracowanego przez Wnioskodawcę w okresie kiedy będzie funkcjonował już jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

(…) skoro niepodzielony zysk powstał przed uzyskaniem przez Spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, czyli wypracowany został w okresie kiedy Wnioskodawca funkcjonował jeszcze w formie spółki komandytowej, która była transparentna podatkowo, a więc nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to nie może w stosunku do tego zysku znaleźć zastosowanie przepis art. 15cb u.p.d.o.p.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *