Wielu przedsiębiorców rozważa prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. Często taka decyzja podyktowana jest chęcią stosowania 9% stawki CIT.

Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie, czy stawka 9% CIT znajdzie zastosowanie wcale nie jest prosta. W naszym Informatorze omawiamy najważniejsze (ale nie jedyne) kwestie, które powinny być przeanalizowane  przez przedsiębiorcę zainteresowanego stawką 9% CIT.

1. Przesłanki stosowania 9% CIT

Co do zasady, prawo do opodatkowania dochodów spółki z o.o. stawką 9% CIT uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek:

  1. spółka musi posiadać status małego podatnika, tj. podmiotu, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w PLN kwoty 2 mln euro. Przeliczenia dokonuje się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
  2. suma wszystkich przychodów spółki nie może w danym roku podatkowym przekroczyć wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Warto zauważyć, że przy ustalaniu, czy dany podatnik ma prawo do stosowania stawki 9% CIT należy ustalić wysokość wszystkich przychodów spółki bieżącego roku podatkowego oraz wysokość jej przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Przy ustalaniu „wszystkich przychodów” podatnika należy brać pod uwagę inne wartości niż przy ustalaniu „przychodów ze sprzedaży”. Podatnik musi też stosować inny kurs przeliczając kwotę 2 mln euro na PLN.

2. Przychody ze sprzedaży

Pojęcie „wartości przychodu ze sprzedaży” nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT i dlatego budzi wątpliwości podatników.

W interpretacji z dnia 4 marca 2021 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.527.2020.2.AP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

„(…) nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów”.

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

„(…) do limitu decydującego o uznaniu podatnika za <<małego>> w rozumieniu ustawy o CIT, należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży (a więc wynikające z czynności sprzedaży)”.

Co ciekawe, zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przy definiowaniu pojęcia „przychodów ze sprzedaży” można, pomocniczo, stosować przepisy ustawy o VAT.

3. ,,Wszystkie” przychody

Przy obliczaniu „wszystkich przychodów” podatnika należy brać pod uwagę również przychody, które nie są konsekwencją dokonanej sprzedaży. Co istotne, przy badaniu limitu 2 mln euro uwzględnia się także przychody z zysków kapitałowych, chociaż nigdy nie podlegają one opodatkowaniu 9% stawką CIT.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2019r., znak 0114-KDIP2-2.4010.186.2019.1.JG:

Do obliczenia limitu 2 mln euro, od którego zależy prawo do stosowania 9% CIT należy brać pod uwagę wszystkie przychody (nie dochody!) uzyskane przez daną spółkę, a więc również z zysków kapitałowych (chociaż nie mogą one być opodatkowane 9% CIT).

4. Zyski kapitałowe

Stawką 9% CIT mogą być opodatkowane dochody z działalności gospodarczej (działalność operacyjna).

Stawka 9% CIT nigdy nie znajdzie zastosowania do przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych, do których zalicza się między innymi:

  • przychody z udziału w zyskach osób prawnych (w tym np. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów lub akcji, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów),
  • przychody ze zbycia udziałów i akcji oraz ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej wkładu niepieniężnego.

5. Przekształcenie a stawka 9% CIT

Ustawodawca ograniczył prawo do stosowania preferencyjnej stawki 9% CIT podmiotom powstałym w wyniku restrukturyzacji. Przy zastosowaniu stawki 9% CIT nie będą mogły być opodatkowane na przykład dochody spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, czy spółki z o.o. powstałej w wyniku połączenia lub podziału.

Podmioty powstałe w wyniku restrukturyzacji nie mogą stosować stawki 9% CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczynają działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Planując reorganizację działalności warto dobrze przemyśleć jej scenariusz, bo zarówno sposób przeprowadzenia restrukturyzacji, jak i sam moment rozpoczęcia procesu restrukturyzacyjnego może mieć istotny wpływ na długość okresu, w którym stosowanie stawki 9% CIT nie będzie możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *