31/05/2021

INFORMATOR: VAT A WNT

Szanowni Państwo, w dniu 18 marca 2021 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący podatku VAT. Jeśli płacili Państwo odsetki za zwłokę w związku z wykazywaniem VAT należnego – powinien Państwa zainteresować nasz informator. Do 9 czerwca 2021 r. warto składać wnioski o zwrot odsetek.

Spis treści

 1. Dotychczasowe przepisy
 2. Wyrok TSUE
 3. Co wyrok TSUE oznacza dla podatników?

  1. Dotychczasowe przepisy

  Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzony został dodatkowy warunek odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: „WNT”). Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje, jeśli podatnik uwzględni kwotę VAT należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  W praktyce taka regulacja często prowadziła do konieczności zapłaty odsetek za zwłokę. Jeśli podatnicy otrzymywali faktury z opóźnieniem składali korekty deklaracji wykazując VAT należny, ale odliczali VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym.

  W WNT obowiązek podatkowy powstaje bowiem z chwilą wystawienia faktury przez dostawcę, ale nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. Tym samym data otrzymania faktury dokumentującej WNT nie przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego.

  2. Wyrok TSUE

  WSA w Gliwicach zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy przepisy Ustawy VAT dotyczące rozliczania VAT w związku z WNT są zgodnie z przepisami UE. W szczególności wątpliwości sądu dotyczyły przepisów art. 86 ust. 10b i 10i Ustawy o VAT, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. o sygn. C-895/19 TSUE orzekł, że:

  „(…) art. 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy”.

  TSUE uznał zatem obowiązujące w Polsce regulacje w zakresie rozliczenia WNT za niezgodne z zasadą neutralności i proporcjonalności, a tym samym sprzeczne z prawem UE.

  Chociaż przedmiotowy wyrok odnosi się bezpośrednio do WNT, zawarte w nim tezy powinny znaleźć zastosowanie także do importu usług z uwagi na analogiczne regulacje obowiązujące w Ustawie VAT w tym zakresie.

  Powyższe potwierdziło Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na swojej stronie: https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika-szczegoly-zgloszenia?application=32. W komunikacie tym czytamy:

  Obecne zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu WNT i importu usług zostały wprowadzone w 2017 r. i miały przeciwdziałać licznym przypadkom nieprawidłowości w deklarowaniu podatku należnego z tytułu tych transakcji. Kwestia zasadności oraz dopuszczalności stosowania wprowadzonych przez Polskę mechanizmów jest obecnie przedmiotem badania przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-895/19 A). Wyrok w tej sprawie będzie miał istotny wpływ na dalsze losy spornych przepisów. Z tego względu, decyzje odnośnie ewentualnej modyfikacji tych regulacji będą zapadały po wydaniu wyroku przez TSUE. Biorąc pod uwagę średni czas rozpatrywania spraw w TSUE, wyroku należy oczekiwać na przełomie 2020/2021 r.”

  3. Co wyrok TSUE oznacza dla podatników?

  Podatnicy mogą składać wnioski do organów podatkowych o zwrot odsetek za zwłokę  zapłaconych z uwagi na to, że VAT naliczony od WNT został wykazany w innym okresie niż VAT należny.

  Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 30 dni i jest liczony od dnia publikacji wyroku. Przedmiotowy wyrok został opublikowany 10 maja 2021 r.

   Tym samy termin na złożenie wniosku o zwrot niesłusznie zapłaconych odsetek upływa w dniu 9 czerwca 2021 r.

   Wniosek może być złożony później, ale wpłynie to na wysokość należnych podatnikowi odsetek. W przypadku złożenia wniosku po dniu 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie będzie liczone od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od publikacji wyroku.

   Ponadto podatnicy mogą składać wnioski o wznowienie postępowań podatkowych, których przedmiotem były rozliczenia WNT w zakresie objętym wyrokiem TSUE.

   Zgodnie z art. 241 par. 2 pkt. 2 Ordynacji podatkowej żądanie wznowienia postępowania musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   W związku z publikacją wyroku TSUE można też żądać wznowienia postępowania przed sądem administracyjnym.

   Z żądaniem wznowienia można wystąpić, jeśli wyrok TSE ma wpływ na treść wydanego orzeczenia. Na wystąpienie z żądaniem wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego podatnik ma 3 miesiące licząc od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *