08/09/2023

INFORMATOR: TERMINY TP

Przepisy o cenach transferowych zmieniają się nieustannie. Najnowsze zmiany odnoszą się do terminów na dopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych oraz przeniesienia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do formularza TPR.

W naszym Informatorze przypominamy kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2022 r. Wyjaśniamy również w jakim terminie należy sporządzić dokumentację cen transferowych, informację o cenach transferowych (TPR) oraz formularz ORD-U.

1. Sporządzanie dokumentacji

Do sporządzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych zobowiązani są zasadniczo podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość w roku podatkowym przekracza następujące progi dokumentacyjne:

  1. 10.000.000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  2. 10.000.000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  3. 2.000.000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  4. 2.000.000 zł – w przypadku transakcji innej niż określone w pkt 1-3.

Należy jednak pamiętać o tym, że w szczególnych przypadkach obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych może spoczywać również na podmiotach niezaangażowanych w transakcje z podmiotami powiązanymi, nawet gdy wartość transakcji nie przekracza wyżej wskazanych progów dokumentacyjnych. Przykładem takiej sytuacji jest transakcja z podmiotami pochodzącymi z rajów podatkowych.

2. Terminy

Podatnikom zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2022 r. nie pozostało wiele czasu na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na nich przez ustawodawcę.

W pierwszej kolejności powinni oni sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. Zgodnie z nowymi przepisami powinna ona zostać sporządzona w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
Zatem, jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dokumentacja powinna zostać sporządzona w terminie do dnia 31 października 2023 r.

Poza sporządzeniem dokumentacji cen transferowych podatnicy muszą również złożyć informację o cenach transferowych. Jest to elektroniczny formularz TPR-C w przypadku podatników CIT bądź TPR-P w przypadku podatników PIT. Od tego roku informacja o cenach transferowych składana jest właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego, a nie jak w latach ubiegłych – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto nowy formularz zawiera oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które w latach ubiegłych podatnicy musieli składać osobno. Termin na złożenie formularzy również uległ zmianie, podatnicy muszą złożyć informację o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca następującego po zakończeniu rok podatkowego. Zatem jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, formularz TPR powinien zostać przesłany do naczelnika właściwego urzędu skarbowego najpóźniej w dniu 30 listopada 2023 r.

Zmiana terminów dotyczy również grupowej dokumentacji cen transferowych (Master file). Zgodnie z nowymi przepisami powinna ona zostać dołączona do lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zatem w tym roku, jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, grupowa dokumentacja powinna zostać dołączona do lokalnej w terminie do dnia 2 stycznia 2024 r.

3. ORD-U

Warto przypomnieć, że na wszystkich osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji ORD-U. Wypełniając ten formularz podatnik informuje o wszystkich umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy:

  1. są z nim powiązani (Uwaga! powiązania na potrzeby informacji ORD-U ustala się inaczej niż w cenach transferowych) lub
  2. posiadają na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

W tym roku termin na złożenie informacji ORD-U również uległ zmianie. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik przesyła naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzoną za dany rok podatkowy informację w terminie 11 miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. Zatem podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinni złożyć omawianą informację za 2022 r. w terminie do 30 listopada 2023 r.

Co ważne, obowiązek złożenia tej informacji jest wyłączony w stosunku do niektórych podatników. I tak, jeżeli podmiot zobowiązany do złożenia informacji ORD-U składa również informację TPR, nie musi składać informacji ORD-U. Wyłączenie to nie dotyczy jednak tych podmiotów, które dokonywały w roku podatkowym transakcji z podmiotami pochodzącymi z rajów podatkowych.

Oznacza to, że podatnicy chcący ustalić, czy ciąży na nich obowiązek złożenia informacji ORD-U powinni badać, czy w składanym przez nich TPR zostaną wykazane transakcje z rajami podatkowymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *