Podatkowa grupa kapitałowa (dalej również jako „PGK”) jest specyficznym rodzajem podatnika na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”).  Założenie PGK może być korzystne dla podmiotów powiązanych m.in. w sytuacji, gdy realizują między sobą różnego rodzaju transakcje, jak również, gdy niektóre z nich osiągają dochód, a inne ponoszą stratę podatkową.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące PGK, w tym warunki utworzenia oraz zasady jej działania, a także przedstawiamy korzyści, z jakimi może wiązać się założenie PGK.

1. Zasady funkcjonowania PGK

Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”) traktowana jest jako osobny podatnik. Natomiast spółki tworzące PGK w okresie jej funkcjonowania nie rozliczają CIT samodzielnie.

PGK rozlicza się jako jeden podatnik i ustala jedną podstawę opodatkowania CIT – dochodem PGK jest nadwyżka sumy dochodów tworzących ją spółek nad sumą strat pozostałych spółek z grupy. Roczne zeznanie podatkowe składane jest łącznie dla całej PGK.

PGK tworzona jest na co najmniej 3 lata. Okres ten może zostać przedłużony.

W zakresie obowiązków wynikających z Ustawy CIT oraz przepisów Ordynacji podatkowej, PGK reprezentowana jest przez spółkę dominującą, choć za zobowiązania podatkowe odpowiadają wszyscy członkowie grupy.

Co istotne, PGK nie ma podmiotowości prawnej. W obrocie prawnym nie występuje zatem jako odrębny podmiot (m.in. nie jest stroną umów cywilnoprawnych).

PGK nie jest także podatnikiem innych podatków – przykładowo podatek od towarów i usług czy podatek od nieruchomości opłaca samodzielnie każda z tworzących ją spółek (chociaż grupy spółek planujących założenie PGK mogą dodatkowo rozważyć stworzenie tzw. Grupy VAT, która pozwala na wspólne rozliczenie VAT).

2. Warunki dla założenia PGK

Stworzenie PGK jest możliwe po spełnieniu określonych w Ustawie CIT przesłanek.

PGK mogą tworzyć wyłącznie spółki z o.o., proste spółki akcyjne lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Polski, jeżeli:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek jest nie niższy niż 250.000 zł,
 2. jedna ze spółek (spółka dominująca) posiada bezpośredni 75% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek (spółek zależnych),
 3. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Z kolei umowa o utworzeniu PGK musi:

 1. być zawarta w formie pisemnej na okres co najmniej 3 lat podatkowych,
 2. zawierać odpowiednie elementy opisane szczegółowo w Ustawie CIT,
 3. zostać zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego.

WAŻNE! Zgłoszenia umowy należy dokonać co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK.

W Ustawie CIT przewidziano także inne przesłanki, które muszą być spełnione w okresie funkcjonowania PGK, konieczne dla utrzymania tego statusu w okresie, na który została zawarta umowa.

3. Zmiany od 2022 r.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. warunki tworzenia PGK uległy znacznemu złagodzeniu:

 1. przeciętny kapitał zakładowy spółek wchodzących w skład PGK został obniżony z 500.000 zł na 250.000 zł,
 2. zmieniono wymaganą formę umowy o utworzenie PGK z aktu notarialnego na zwykłą formę pisemną,
 3. zlikwidowany został wymóg osiągania przez PGK za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach (rentowności) w wysokości co najmniej 2%.

Co istotne obecnie nie obowiązuje już warunek powiązany z rentownością grupy. W ubiegłych latach wiele spółek obawiało się tworzenia PGK właśnie z uwagi na konieczność wykazania rentowności na poziomie 2% za każdy rok podatkowy.

4. Korzyści z utworzenia PGK

Do zalet funkcjonowania w PGK należy:

 1. zmniejszenie zobowiązań podatkowych grupy w CIT – PGK rozlicza CIT jako jeden W związku z tym, wyniki podatkowe jej członków są łączone. Pozwala to na rozliczanie na bieżąco „strat” podatkowych członków PGK z dochodami pozostałych,
 2. ograniczenie obowiązków związanych z rozliczaniem CIT – PGK składa tylko jedną deklarację CIT dla całej grupy, natomiast zaliczki CIT obliczane, pobierane i wpłacane są wyłącznie przez spółkę dominującą,
 3. istotne uproszczenie w zakresie cen transferowych – transakcje dokonywane między spółkami należącymi do PGK nie wymagają sporządzania dokumentacji cen transferowych. W tym zakresie nie powstaje też obowiązek złożenia informacji TPR. W przypadku transakcji dokonywanych między członkami PGK nie istnieje ryzyko, że organy podatkowe zakwestionują rynkowość stosowanych cen (niezależnie od ustalonego poziomu cen zrealizowanie danej transakcji powoduje bowiem powstanie przychodu i kosztu w tej samej wysokości).

5. Podsumowanie

Utworzenie PGK może okazać się korzystne dla wielu spółek należących do grup kapitałowych. Rozważenie założenia PGK jest o tyle istotne, że od 2022 r. złagodzeniu uległy warunki, jakie muszą być spełnione dla możliwości skorzystania z omawianego rozwiązania.

Założenie PGK w szczególności powinny wziąć pod uwagę podmioty realizujące między sobą transakcje podlegające obowiązkom na gruncie cen transferowych. Utworzenie PGK może pozwolić im na znaczne uproszczenia w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *