W związku ze zmianami wprowadzonymi przepisami tzw. Polskiego Ładu, od dnia 1 stycznia 2022 r. wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą wybrało opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (dalej „Ryczałt”).

W dzisiejszym informatorze przedstawiamy jak – mimo braku zmiany przepisów – może zmienić się stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej „Dyrektor KIS”) w zakresie możliwości stosowania 8,5% stawki Ryczałtu przez osoby działające w branży IT.

1. Ryczałt dla informatyków

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki Ryczałtu zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług. Kluczowe jest właściwe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej „PKWiU”). Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje kilka stawek Ryczałtu, z których mogą korzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętą branżą informatyczną:

 • 15% – w zakresie przychodów licencyjnych związanych z korzystaniem z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
 • 12% – w odniesieniu m.in. do przychodów związanych z oprogramowaniem (PKWiU 62.01),
 • 8,5% – w odniesieniu do przychodów z działalności usługowej, dla których nie przewidziano innej stawki Ryczałtu.

Kwalifikacji poszczególnych świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik – nie leży to w zakresie kompetencji Dyrektora KIS. W celu uzyskania urzędowego potwierdzenia dla przyjętego przez podatnika symbolu PKWiU, podatnik może wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur w Łodzi, który zajmuje się dokonywaniem klasyfikacji statystycznych.

Kolejnym krokiem dla ustalenia, którą stawkę Ryczałtu powinien zastosować podatnik, jest wystąpienie przez niego do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Ma to szczególne znaczenie w kontekście potwierdzenia możliwości korzystania ze stawki 8,5% Ryczałtu, przewidzianej dla tych usług, które nie są objęte innymi stawkami.

2. Dotychczasowe stanowisko KIS

Jeszcze w trakcie 2022 r. Dyrektor KIS wydawał interpretacje podatkowe, w których przyznawał prawo do stosowania stawki 8,5% Ryczałtu w przypadku stosunkowo wielu usług świadczonych przez specjalistów z branży informatycznej. Warunkiem było niewykonywanie czynności w zakresie stricte programowania.

Przykładowo, za usługi korzystające ze stawki 8,5% Ryczałtu, Dyrektor KIS uznał:

 • przygotowywanie docelowych projektów interfejsu, na podstawie których programiści następnie tworzą kod źródłowy (interpretacja indywidualna z dnia 26 kwietnia 2022 r., znak 0115-KDWT.4011.98.2022.3.RH),
 • usługi projektowe w zakresie UI/UX (interpretacja indywidualna z dnia 25 marca 2022 r., znak 0112-KDIL2-2.4011.107.2022.1.AA),
 • opracowywanie koncepcji nowych rozwiązań i funkcjonalności w istniejących lub powstających programach lub systemach komputerowych (interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2022 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.1169.2021.2.ISL).

3. Zmiana stanowiska KIS

W 2023 r. doszło do zasadniczej zmiany w podejściu Dyrektora KIS do oceny charakteru świadczonych usług. Obecnie organ ten koncentruje się na poszukiwaniu i identyfikowaniu związku między wykonywanymi czynnościami a „oprogramowaniem”. Rezultatem tego założenia jest przyjęcie przez Dyrektora KIS, że nie tylko tworzenie kodu źródłowego (sklasyfikowane według PKWiU do symbolu 62.01.11 jako „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”), ale również wykonywanie innych czynności, które choćby w pewnym stopniu wykazują związek z oprogramowaniem, skutkuje osiągnięciem przychodów „związanych z oprogramowaniem”, które są opodatkowane stawką 12% Ryczałtu.

W konsekwencji, na gruncie najnowszych interpretacji Dyrektor KIS stwierdza, że ze stawki 8,5% Ryczałtu nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi polegające m.in. na:

 • zarządzaniu projektami z zakresu IT, nadzorze merytorycznym nad prawidłową realizacją projektu, projektowaniu funkcjonalności (interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak 0112-KDSL1-1.4011.264.2023. 2.JB),
 • projektowaniu w zakresie UI/UX (interpretacja indywidualna z dnia 3 lipca 2023 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.345.2023.2.AP),
 • analizie systemów komputerowych klienta, projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury w chmurze, tworzeniu dokumentacji technicznej systemów komputerowych (interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2023 r., znak 0114-KDIP3-2.4011.615.2023.3.MR).

Uzasadniając swoje stanowisko, Dyrektor KIS podkreśla:

„z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) […] przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem. Okoliczność, że wykonywana przez Pana działalność nie będzie polegała na programowaniu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo « związany z » oznacza « dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś ». Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

4. Orzecznictwo

Sądy administracyjne rozpatrzyły dotychczas kilka skarg na interpretacje Dyrektora KIS w zakresie stosowania stawki 8,5% do usług związanych z oprogramowaniem. Z wyroków tych można wywnioskować, że sądy przychylają się do argumentacji Dyrektora KIS prezentowanej w najnowszych interpretacjach podatkowych.

Przykładowo, w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. I SA/Wr 178/23, WSA we Wrocławiu uznał, że:

okoliczność, iż wykonywane czynności nie polegają na tworzeniu kodów źródłowych, nie oznacza braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na tworzeniu programu czy na programowaniu (tj. tworzeniu kodu źródłowego).

Z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b u.z.p.d. wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). W tej regulacji nie ma mowy o usługach związanych z programowaniem (tworzeniem czy dodawaniem nowych kodów źródłowych programów komputerowych), a o związanych z oprogramowaniem”.

Analogiczne wnioskowanie zaprezentował także WSA w Kielcach w wyroku z dnia 18 maja 2023 r., sygn. I SA/Ke 157/23, oraz WSA w Łodzi w wyroku z dnia 5 kwietnia 2023 r., sygn. I SA/Łd 72/23 – oba orzeczenia są prawomocne.

5. Pomoc techniczna i wsparcie

Opisana wyżej zmiana stanowiska Dyrektora KIS nie obejmuje wszystkich usług świadczonych przez przedsiębiorców z branży IT. Przykładowo, przychody z usług zakwalifikowanych do kodu PKWiU 62.02.30 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego” nadal mogą – w ocenie Dyrektora KIS – korzystać ze stawki 8,5%.

Mimo tego, że usługi te obejmują m.in. udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu, użytkowaniu i usuwaniu usterek w sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, Dyrektor KIS potwierdza, że przychody z usług zaliczanych do tego kodu PKWiU podlegają opodatkowaniu według niższej stawki Ryczałtu. Jako przykład można wskazać:

 • testowanie nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów (interpretacja indywidualna z dnia 7 sierpnia 2023 r., znak 0112-KDSL1-2.4011.269.2023.2.AP),
 • analiza biznesowa na potrzeby rozwoju systemów IT, dokumentowanie wymagań systemowych, interfejsów (interpretacja indywidualna z dnia 21 lutego 2023 r., znak 0112-KDIL2-2.4011.993.2022.2.AG),
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2023 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.430.2023.2.ID).

Powyższe oznacza, że podatnicy, których usługi można zakwalifikować jako „usługi pomocy technicznej”, nadal mogą opłacać Ryczałt według niższej, 8,5% stawki.

6. Podsumowanie

Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS w zakresie możliwości stosowania 8,5% stawki Ryczałtu pokazują, że – mimo braku zmiany przepisów – organy podatkowe zmieniają (na niekorzyść podatników) sposób ich wykładni.

Opisana sytuacja potwierdza, że warto składać wnioski o interpretacje. Osoby, które zdecydowały się na złożenie takiego wniosku i otrzymały w 2022 r. interpretację potwierdzającą możliwość stosowania 8,5% stawki podatku są obecnie w lepszej sytuacji niż osoby, które nie posiadają takiej interpretacji.

Wydana interpretacja podatkowa może zostać zmieniona przez organ podatkowy, ale podatnik korzysta z wynikającej z niej ochrony. Jeśli wydana interpretacja dotyczyła opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego – podatnik ma prawo do stosowania 8,5% stawki podatku do końca roku, w którym dojdzie do doręczenia mu zmienionej interpretacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *