W dniach 20-21 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wpływ prawa unijnego na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, której dr Jowita Pustuł jest Współorganizatorem.

W trakcie konferencji zorganizowane zostaną panele dyskusyjne poświęcone m.in.:

  • wykładni prawa unijnego i prymacie prawa unijnego nad prawem krajowym (zasadom ogólnym prawa unijnego),
  • orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i jego wpływie na orzecznictwo krajowe w sprawach podatkowych,
  • wpływie prawa i instytucji unijnych na unormowania ustaw kształtujących podatki pośrednie i bezpośrednie,
  • unijnym instrumentom ochrony praw podatnika (prawom podatnika i środkom ich ochrony w systemie prawnym Unii Europejskiej.

W czasie dyskusji poruszane będą głównie zagadnienia praktyczne, a Organizatorzy konferencji wzbogacili program konferencji o panele/warsztaty poświęcone np. zasadom pisania skarg do Trybunału Sprawiedliwości i przygotowywania pytań prejudycjalnych, wykorzystywaniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy sporządzaniu skarg i skarg kasacyjnych, sposoby wykorzystania zasad wynikających z prawa unijnego celem wzmacniania argumentacji prowadzonej w sporach podatkowych. W drugim dniu konferencji dla uczestników przewidziany jest rejs statkiem po Wiśle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *