W związku z tym, że niedługo mija termin złożenia CIT-8 za 2023 r., w naszym najnowszym informatorze zwracamy Państwa uwagę na ulgę sponsoringową (zwaną też ulgą CSR – Corporate Social Responsibility).

1. Kto może skorzystać z ulgi?

Każdy podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

2. Ile można odliczyć?

Od podstawy opodatkowania odlicza się kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

3. Działalność sportowa – koszty działalności sportowej

 • finansowanie klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy, w tym: pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych;
 • finansowanie stypendium  sportowego – jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
 • finansowanie imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Pojęcie klubu sportowego

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 16 stycznia 2024 r., I SA/Po 758/23:

odliczeniu podlegać będą koszty poniesione na finansowanie działalności sportowej, tj. koszty finansowania m.in. klubu sportowego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, na realizację przez dany klub konkretnych celów obejmujących: zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizacji zawodów lub uczestnictwa w nich, pokrycie kosztów korzystania z obiektów oraz finansowanie stypendiów sportowych.

Gdyby intencją ustawodawcy było objęcie ulgą na działalność sportową (ulgą sponsoringu) wszystkich klubów sportowych (w tym działających w formie spółek akcyjnych klubów żużlowych na pokrycie dowolnych wydatków) dałby temu wyraz wprost w ustawie a nie ograniczał ulgi sponsoringowej do klubów sportowych które: działają na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działają w celu osiągnięcia zysku i które mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały (…) oraz wydatkują otrzymaną kwotę na konkretne cele”.

5. Działalność kulturalna

Koszty działalności kulturalnej:

 • finansowanie działalności kulturalnej uczelni artystycznych i publicznych szkół artystycznych,
 • finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru fundacji i instytucji kultury.

6. Działalność edukacyjna

Koszty wspierające szkolnictwo wyższe i naukę:

 • stypendia wypłacane na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy wprowadzającej,
 • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat np. na studia podyplomowe, czy kursy specjalistyczne,
 • finansowanie wynagrodzeń, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów*,
 • sfinansowanie studiów dualnych, w tym kosztów praktyk (studia o profilu praktycznym prowadzone z udziałem pracodawcy)*,
 • 6-miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez podatnika organizującego praktyki zawodowe w razie zatrudnienia absolwenta przez akademickie biuro karier*.

*pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

7. Kiedy odliczamy ulgę CSR?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy.

Informacja z wykazem poniesionych kosztów podlegających odliczeniu (PIT-CSR lub CIT-CSR).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *